شرکت در ۲۵امین نمایشگاه های بین المللی چاپ و بسته بندی