بسته بندی دایکات (جعبه طلقی)

جعبه دایکات یا جعبه طلقی اسباب بازی
جعبه دایکات یا جعبه طلقی اسباب بازی

صنایع وکیوم فرمینگ خاور وکیوم قادر به ارائه خدمات بسته بندی بصورت دایکات (جعبه طلقی) نیز می باشد.

جعبه دایکات برس مو
جعبه دایکات برس مو